יום ו', ו’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
הרי יש לנו כלל "תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם", כלומר אם יש לנו לקיים שתי מצוות בעת ועונה אחת, יש להקדים את המצווה התדירה יותר. והרי הבדלה נעשית כל מוצאי שבת ואילו נרות חנוכה רק פעם בשנה. אם כן ההבדלה תדירה מנרות חנוכה, ולפי הכלל שהתדיר קודם יש להבדיל קודם ואחר כך להדליק נר חנוכה.

הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת ד"ר אפרים יצחקי שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפא סעיף א: במוצאי שבת אין מבדילין בנר חנוכה, שאין נהנים לאורו ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. מנר ההבדלה צריך להנות, "ואין מברכים על נר ההבדלה עד שיאותו לאורו", לכן מסתכלים על הצפרניים, כדי שנהנה מאורו של נר ההבדלה. לעומת זאת מנר חנוכה אסור להנות "ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד". לכן אומר שולחן ערוך, שאם הדלקנו את נר החנוכה, אין לברך עליו "בורא מאורי האש" מכאן משמע שנרות חנוכה מדליקים לפני ההבדלה. ואמנם כך אומר השולחן ערוך: סעיף ב: * מדליקין נר חנוכה בבה"כ קודם ההבדלה. הגה: וכ"ש בביתו שמדליק ואח"כ מבדיל, שהרי כבר הבדיל בבה"כ. ר' יוסף קארו - מחבר השולחן ערוך קובע שבבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה לפני הבדלה. והרמ"א מוסיף שכל שכן בבית יש תחילה להדליק נרות חנוכה ואח"כ להבדיל, כי הרי כבר שמע הבדלה בית הכנסת. יש לשאול על כך: הרי יש לנו כלל "תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם", כלומר אם יש לנו לקיים שתי מצוות בעת ועונה אחת, יש להקדים את המצווה התדירה יותר. והרי הבדלה נעשית כל מוצאי שבת ואילו נרות חנוכה רק פעם בשנה. אם כן ההבדלה תדירה מנרות חנוכה, ולפי הכלל שהתדיר קודם יש להבדיל קודם ואחר כך להדליק נר חנוכה. נעיין במשנה ברורה (סימן תרפא ) אין מבדילין בנר חנוכה - ר"ל שאם בירך תחלה על הדלקת נר חנוכה אין להבדיל עליהם אח"כ מטעם הכתוב בשו"ע אבל יכול לברך תחלה על הנר חנוכה להבדלה ולכבותה ולחזור ולהדליקה למצות נר חנוכה ועדיף טפי למיעבד הכי דכיון דעביד ביה מצוה חדא ליעבד ביה מצוה אחריתא אלא דכיון דקי"ל דלאחר האפוקי יומא עדיף טפי כדלקמיה בס"ב נוהגין להדליק נר חנוכה תחלה ושוב א"א להבדיל עליו: אומר המשנה ברורה: שכוונת השולחן ערוך, שאם הדליק נרות חנוכה ובירך עליהם, "הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם", לכן אסור לברך על נרות אלו "בורא מאורי האש", כי בזאת אנו נהנים מנרות חנוכה. אבל אפשר קודם להבדיל על הנר, לברך ולהנות מאורו, לכבותו ואח"כ להדליקו כנר חנוכה. אבל מכיוון שהשולחן ערוך סובר שיש קודם להדליק נר חנוכה, אין אפשרות לברך על נר זה "בורא מאורי האש". לגבי השאלה מדוע לא להקדים הבדלה מכיוון שהיא תדירה יותר, אומר המשנה ברורה: קודם ההבדלה - דאף דמצות הבדלה תדירה מ"מ כל מה דנוכל לאחר לצאת מן השבת עדיף טפי וגם בהדלקה יש פרסומי ניסא ואם שכח אתה חוננתנו יאמר המבדיל בין קודש לחול ואח"כ ידליק ואח"כ אומרים ויתן לך ואח"כ מבדילין: א. עדיף להוציא את השבת מה שיותר מאוחר, לכן אנו דוחים במקצת את ההבדלה. ב. בהדלקת נרות חנוכה יש פרסומא ניסא, לכן אנו מקדימים להדליקם. ג. למעשה אנו מבדילים ב"אתה חוננתנו". ההבדלה על הכוס באה להתיר לנו לאכול, אבל עשיית מלאכה כבר מותרת אחרי אמירת "אתה חוננתנו". לכן מי שלא הבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל עד יום שלישי. כך שכבר הבדלנו באמירת "אתה חוננתנו כך שהדלקת נרות חנוכה נעשית אחרי ההבדלה. לכן יש לציין שמי שלא התפלל ערבית או מסיבה כל שהיא לא אמר "אתה חוננתנו", הוא יכול לעשות מלאכה, כדי שיהיה מותר לו לעשות מלאכה עליו לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול". ולכן אשה שלא מתפללת ערבית ורוצה לעשות מלאכה הבדלה עליה לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ללא שם ומלכות. המשנה ברורה מביא דעות חולקות על הקדמת נרות חנוכה להבדלה: ודע דט"ז ועוד כמה אחרונים שעומדים בשיטתו פליגי על עיקר דינו של המחבר ורמ"א וס"ל דמצות הבדלה קודמת לנר חנוכה משום דהיא תדירה. ועיין בבה"ל שהבאנו דיש בזה דיעות בין הראשונים וע"כ בבהכ"נ אין לשנות המנהג שנהגו בישראל להדליק מקודם ואח"כ להבדיל ובבית דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד: הט"ז ועוד אחרונים חולקים על השולחן ערוך (ועל הרמ"א) וחושבים שצריך קודם להבדיל ואח"כ להדליק נר חנוכה משום שהבדלה היא תדירה. לבסוף פוסק המשנה ברורה: שבבית הכנסת יש תחילה להדליק נרות חנוכה ואח"כ להבדיל. ואילו בבית היות וישנן דעות לכאן ולכאן "דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד", אפשר לנהוג כאחת משתי הדעות.