יום ו', ו’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
האם הייתה רבקה בנישואיה תינוקת בת שלוש? או בת מצווה כלומר בת 12? או אולי ב"גיל המופלג של 14 שנים?? כך או כך בימינו היו אומרים "קטינה נשא לו יצחק" מה עוד שלית מאן דפליג שיצחק היה בן 40 בנשאו את רבקה. על כל אלו תוכלו לקרוא וללמוד במאמר שלפניכם.

בת כמה היתה רבקה כשנשאה? לפרשת חיי שרה ד"ר אפרים יצחקי מבוסס על מאמרו של ד"ר ישראל רוזנסון (דף בר אילן תשנ"ז) פרשתנו מתחילה ב"חיי שרה" אבל לא שרה היא הגיבורה הפעילה של הפרשה אלא רבקה. רובה של פרשתנו עוסקת ברבקה ובנישואה.. הכתוב מתאר בהרחבה את פעולותיה ומעשי החסד שלה, אך נמנע מלהתייחס לגילה. בשונה מבן זוגה, יצחק, שעל חלקו באירועים שקדמו לנישואיו לא נאמר דבר וחצי דבר, אך גילו צוין במפורש לאחר מכן - "ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה" (בראשית כה, כ). מה שכיסה הכתוב באו חז"ל ו"גילו" לנו את גיל נישואה של רבקה לגבי גילה של רבקה בשעת נישואיה יש לנו בחז"ל שלוש דעות: הדעה הראשונה, נתפרסמה בעיקר בגלל שרש"י הכניס זאת לפירושו (בראשית כה, כ): "בן ארבעים שנה - שהרי כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה ויצחק היה בן ל"ז שנה, שהרי בו בפרק מתה שרה. ומשנולד יצחק עד העקידה שמתה שרה ל"ז שנה היו, כי בת צ' היתה כשנולד יצחק ובת קכ"ז כשמתה, שנאמר 'ויהיו חיי שרה וגו''. הרי ליצחק ל"ז שנים ובו בפרק נולדה רבקה. המתין לה עד שתהא ראויה לביאה ג' שנים ונשאה" (ובתורה כתוב שנשאה כשהיה בן ארבעים). פרשנות מדרשית זו נשענת על קביעה חד-משמעית של סמיכות פרשיות כמציינת רציפות מוחלטת בזמן. הסמיכות בין העקדה, לידת רבקה (בראשית כב, כג) ומות שרה מלמדת לשיטה זו כי מאורעות אלו התחוללו מיד בזה אחר זה, ואין ביניהם פער זמן משמעותי. על גילו של יצחק 37 שנים במות שרה - אין עוררין. כי יצחק נולד כשרשה הייתה בת 90 (בראשית פרק יז יז: וַיִּפֹּל אַבְרָהָם עַל פָּנָיו וַיִּצְחָק וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבֶן מֵאָה שָׁנָה יִוָּלֵד וְאִם שָׂרָה הֲבַת תִּשְׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד). והיא נפטרה בת 127. (127-90=37). ואם המאורעות של העקדה, הולדת רבקה ומות שרה, התחוללו כמעט בו זמנית, מורה החשבון כי יצחק היה בן 37 כשנעקד. מיד לאחר העקידה רבקה נולדה. ובו בזמן נפטרה שרה. הרי שרבקה הייתה היתה בת שלוש בהינשאה. מקורו של רש"י, כפי שמציינים חוקריו ופרשניו, הוא בסדר עולם רבה שם נאמר: "...אבינו יצחק היה כשנעקד על המזבח בן ל"ז שנה...בו בפרק נולדה רבקה נמצא אבינו יצחק נשא את רבקה בת ג' שנה" (מהדורת רטנר, עמ' ד, ע"פ: הערה מא*). הדעה השניה מופיעה במדרש הגדול: "בקחתו את רבקה - אמרו: בת ארבע עשרה שנה היתה רבקה כשנשאת. תדע לך שהוא כן שהרי אמרו ששה זוגות שנותיהן שוות – רבקה וקהת וכולי בריתא. נמצאו שני חייה מאה ושלש ושלשים. עשרים שנה היתה בהן עקרה("וַיְהִי יִצְחָק בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתּוֹ אֶת רִבְקָה... וְיִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם"): ויעקב בן שבעים ושבע שנים כשעמד על הבאר וישב לו עשרים שנה אצל לבן ונשתהה שתי שנים בדרך בחזירתו אצל אביו ובאותו הפרק מתה. הכל מאה ותשע עשרה שנה. נשתיירו ארבע עשרה שנה אותן שעברו קודם הנישואין" (מהדורת מרגלית, עמ' תלא). בן 77 עמד על הבאר + 20 שנה שעבד אצל לבן + 2 בדרך = 99. רבקה מתה בסוף אותו תהליך, כל חייה של רבקה היו 133 – 99 = 14, כלומר רבקה ילדה את יעקב בהיותה בת 14 (כשנישאה) הנחת היסוד במדרש (ראה ספרי, שנז. מהדורת פינקלשטין עמ' 429) היא השוואת גילם של אישים שונים, מהם גילים מדרשיים ומהם מפורשים. קהת (על פי: שמות, ו, יח: "וּשְׁנֵי חַיֵּי קְהָת שָׁלֹשׁ וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה") ורבקה (על פי המדרש) מתו באותו גיל! הדעה השלישית היא בתלמוד שרבקה הייתה נערה כשנישאה, ונערה היא אך ורק בין שתים עשרה לשתים עשרה וחצי. יבמות סא ע"ב: דתניא: בתולה - אין בתולה אלא נערה, וכן הוא אומר: (בראשית כ"ד) "והנערה טובת מראה מאד בתולה". התוספות שם מביאים גם את שלוש הדעות החולקות: תוספות מסכת יבמות דף סא עמוד ב: וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד - תימה דהכא משמע דרבקה נערה היתה ובסדר עולם (פ"א) תניא בהדיא שהיתה בת שלש כשנשאה יצחק. ואי אפשר להגיה (ולומר שנפלה מלה, כגון שהיה כתוב שלוש עשרה, וה"עשרה" נמחק בטעות) דהא תניא התם: יצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח היה בן שבעה ושלשים שנה ובו בפרק נולדה רבקה. וכתיב ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו' נמצאת שהיתה בת ג'. וה"ר שמואל חסיד משפיר"א הוכיח שהיתה בת י"ד מדתניא בספרי: ו' זוגות שנותיהן שוות וקחשיב קהת ורבקה, וקהת חיה קל"ג כדכתיב בקרא. ואם היתה בת י"ד כשנשאה אז החשבון מכוון דכשנולד יעקב היתה בת ל"ד ויעקב היה בן צ"ט כשמתה רבקה הרי קל"ג. שהרי כשנתברך היה בן ס"ג שאז מת ישמעאל וכל שנותיו של ישמעאל קל"ז כדכתיב וישמעאל (גדול מיצחק י"ד שנה ויצחק בן ס' שנה בלדת אותם א"כ ישמעאל) בן ע"ד ונשאר מלידת יעקב עד סוף שני ישמעאל ס"ג וי"ד נטמן בבית עבר כדאמרינן במגילה (דף יז.) ועשרים שנה בבית לבן ושתי שנים בדרך ואז מתה רבקה כדדרשינן (מדרש רבה קהלת פ"ב) אלון בכות שתי בכיות של רבקה ומניקתה הרי צ"ט וצריך לומר דמדרשות חלוקים זה על זה. תוספות מביאים את שלוש הדעות לגבי גילה של רבקה כשנישאה: לפי הגמרא הייתה בת שתים עשרה (=נערה), לפי סדר עולם רבה הייתה בת שלוש (מובא ברש"י) ולפי ר' שמואל חסיד הייתה בת ארבע עשרה (מובא גם במדרש הגדול). היות והדעה המפורסמת ביותר היא הדעה שרבקה הייתה בת שלוש כשנישאה, ניסו חכמינו לגשר המדרש ובין השכל הישר: מסכתות קטנות מסכת סופרים הוספה א פרק א הלכה ד: בת שלש שנים ושלשה ימים היתה רבקה כשיצאתה מבית אביה, שכן דרכן של מלכים, כשתוליד להן בת, מנהגן לשמוע לאחר שלש שנים ושלשה ימים, ולפי שלא שמעה לאביה, ולכך נעשה לה נס שלא תטמא; שכך היה מנהגן של ארמיים לשכב עם בנותיהם בתולות, ואחר כך משיאין אותן, על שם דכתיב, ואיש לא ידעה, ואין איש אלא אביה, ואין בתולה אלא נערה. יתכן שהמדרש במסכת סופרים מכוון לומר שרבקה הייתה אמנם נערה, אך נעשה לה נס והיא נראתה כבת שלוש ולכן איש (אביה) לא ידעה. ואילו גור אריה (המהר"ל מפראג) כותב הפוך: "...ולא תקרא בת ג' נערה. ויש לומר דהיו אבריה וגידול שלה כנערה" כלומר שלפי המהר"ל, רבקה הייתה אמנם בת שלוש, אך היא נראתה גדולה וחזקה כבת שתים עשרה. פרשני רש"י התקשו בשאלה היאך התיר יצחק לנפשו לשאת בת שלוש. יש שראו מעין 'הוראת שעה' - "כי אחר שמהקב"ה יצא הדבר הותר לו על פי ה' שרצה בזה ומאיתו היתה" (גור אריה); יש שראו את מעורבות ה' בנישואין אלה מתוך מבט לעתיד - "...לפיכך נשא יצחק את רבקה משעה שראויה לביאה ומן השמים ירחמו עליה..." (מזרחי); ויש מי ששילב בכך גם תועלת מוסרית ליצחק - "ואע"פ שאינה ראויה להריון כדי שלא יהיה בהרהורי עברה" (שפתי חכמים). מקריאת סיפור המפגש בין העבד לרבקה אינו עולה כל סימן לגיל צעיר שכזה. נהפוך הוא: 'הנערה - נערה!'. תגובותיה מלמדות על בגרות רוחנית והפנייה אליה להשגת הסכמתה מלמדת על שיקול דעת ואחריות. הכל מכוון אפוא להצגת דמותה של רבקה כבעלת בחירה חופשית המודעת לה, שעשויה להתקיים רק אצל בוגר בעל ערכים. גם אם ניתן לתלות בנס מצב של ילדה שהתפתחה גופנית לבוגרת, אין אפשרות להעניק בחירה חופשית בכוח נס! בחירה חופשית ניתנה לאדם רק באשר הוא אדם, וכל ניסיות המצמצמת את אנושיותו מפקיעה בהכרח את בחירתו. שפתנו היום שונה מאד משפתם של חז"ל, לכן קשה לנו להבינם אל נכון. קשה לקבוע כיצד בדיוק תפסו שומעיהם של חז"ל את 'שלוש השנים', האם להם לא היה קשה הדבר? לכן נראה להסביר גיל זה כמעין סמל. אין כבן שלוש לסמל לתמימות, באמרם שרבקה נישאה בגיל שלוש, אין הכוונה לגיל כרונולוגי. אלא לתמימות, יושר וטהר כבת שלוש. ייתכן כי גם בקביעה שאברהם הכיר בוראו בגיל שלוש (בבלי, נדרים לב ע"ב. ויש גם דעות נוספות) התכוונו חז"ל שאברהם היה שלם, תמים ללא חא כשהכיר את בוראו. וכן על הפסוק (שמואל א פרק יג א) בֶּן־שָׁנָ֖ה שָׁא֣וּל בְּמָלְכ֑וֹ, אמרו רבותינו ז"ל כבן שנה שלא טעם טעם חטא (ראה רש"י שם). לכן יתכן שחז"ל התכוונו לומר שרבקה עזבה את בית אביה בגיל שלוש כדי שלא תקלקל מהחינוך הקלוקל שבבית אביה, אופיה מן היסוד הוא טוב וזאת כבר הוכיחה התורה את תמימותה ותורת החסד של אופיה, נערה המוכנה להושיט יד לזר עייף, מבלי לשאול מי הוא ומה הוא ומבלי לצפות לתקוות שכר. לכן המדרש רוצה לומר שהיא התחברה מיד מגיל שלוש בהודנה תמימה לביתו של יצחק כדי שתישאר בתמימותה. ובכך מאיר המדרש באור אחר את עומק אישיותה.